Hapsirat e gjelbërta

Lagjia "Vargu i Blertë" do funksionojë si shtëpi e madhe me shumë familje, e cila është e menduar për çdo banor dhe vizitor të saj. Krahas privatësisë së lagjes, rëndësia e madhe i është kushtuar edhe hapësirës publike, duke ofruar sipërfaqe prej afro 20 ari për shfrytëzim publik, hapësirë e cila do të shërbejë për rekreacion, aktivitet fizik e sportiv, duke promovuar socializimin e banorëve pa dallim grup-moshe, e njëkohësisht duke kontribuar në shëndetin, si fizik, poashtu edhe atë mendor të çdo banori të lagjes.

Çmimorja

Çmimi për  m2 tek shëpiat e Vargut Blertë janë 1250 Euro për m2
Ndërsa çmimi për Bodrum çmimi 625 Euro për m2

Metoda 1: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e banesave me këste deri në përfundim të banesës. 30% të shumës paguhen në momentin e nënshkrimit të kontratës. 50% pagesa me rata deri në përfundim të projektit. 20% me rastin e dorëzimit të çelësave.
Metoda 2: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e banesave në “Vargu i Blertë”, në lagjen e Taukbahçe. Pozhegu Brothers ka marrëveshje me kredi hipotekare “RaiffeisenBank” me norm atraktive të interesit duke filluar nga 3.2% me këste deri në 25vite, shtëpia e blerë lihet hipotekë (peng) nga ana e blerësit deri në përfundimin e të gjitha ratave për pagesë. Ligjshmërinë e kësaj oferte e gëzojnë edhe Kosovarët në diasporë.

PAGESA FILLESTARE PAGESA E FINANCUAR NGA BANKA INTERESI VJETOR KËSTI MUJOR 230.79 €

Arkitektura

Hartimi i projektit të zgjidhjes urbane të lagjes "Vargu i Blertë" ka për bazë analizën e konfiguracionit ekzistues të terrenit, ku edhe planvendosja e secilës shtëpi është bërë në harmoni me izohipset e terrenit ekzistues, gjithmonë duke plotësuar në përpikëri të gjitha kriteret urbane, arkitektonike dhe infrastrukturore të Planit Rregullues të Hollësishëm "Sofalia" i cili është në fuqi.
Ndër karakteristikat kryesore me të cilat shquhet "Vargu i Blertë" janë:
-Pozita tejet e favorshme gjeografike e lagjes, shtrirja gjeometrike e njësive të banimit, duke i dhënë përparësi të veçantë orientimit jugor të kthinave primare të banimit si orientim më i përshtatshëm;
-Dominimi i gjelbërimit në lagje;
-Trajtimi urgabn dhe arkitektonik i lagjes, ku përmes planifikimit, qëndrueshmërisë dhe aplikimit të materialeve natyrore është arritur që lagjia të unifikohet me natyrën, duke u bërë njëkohësisht ikonë e lagjes Sofalia.